Ochrana údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba pre internú potrebu a nebudú zverejnené, poskytnuté tretej osobe či inak zneužité. Osobné informácie sú zhromažďované z obchodných, logistických, štatistických a marketingových dôvodov.

Pri nakladaní s osobnými údajmi sa prevádzkovateľ zaväzuje riadiť zákonom č.
122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Ak nastane obchodný prípad, kedy je nutné predať osobné informácie zákazníka dodávateľovi (napr. pri vydaní "Záručného listu"), sa prevádzkovateľ zaväzuje, že tieto informácie poskytne až po predchádzajúcom odsúhlasení daným zákazníkom. Bez súhlasu nie je možné akékoľvek informácie osobného charakteru predávať.

Zákazník využívaním služieb internetového obchodu dáva súhlas k zhromažďovaniu osobných údajov. Pri registrácii sú požadované základné informácie o klientovi, ktoré sa ďalej dopĺňajú pri prevedení objednávky. Zákazník má právo požiadať o vymazanie osobných údajov z databázy (zrušenie registrácie).