Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1 Vymedzenie pojmov

 

Tieto obchodné podmienky (ďalej len OP) upravujú vzťahy vznikajúce pri

dodávkach a servisoch tonerov, tlačiarní (ďalej len "tovar") medzi

firmou HMPRINT s.r.o. ako predávajúcim (ďalej len "predávajúci") a

odberateľom tovaru ako kupujúcim (ďalej len "kupujúci"). Tieto OP platia

v celom rozsahu a sú záväzné pre akýkoľvek obchodný styk pri dodávkach

tovaru medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

2.1 Objednávka

 

Objednávka je jednostranný písomný právny úkon kupujúceho adresovaný

predávajúcemu.

Objednávku je nutné zaslať jedným z nasledujúcich spôsobov:

 

1. prostredníctvom objednávkového systému predávajúceho, ktorý je

súčasťou jeho informačného systému a nachádza sa na serveri www.novepokladne.sk

 

2. Mailom na: obchod@novepokladne.sk

 

3. Telefonicky: 0903 204 518

 

Každá objednávka musí obsahovať:

 • číslo objednávky
 • dátum vystavenia objednávky
 • obchodné meno a IČO kupujúceho
 • kontaktnú osobu kupujúceho, jednajúcu vo veci objednávky vr.
 • telefonického príp. faxového spojenia
 • spôsob plnenia (možnosť čiastočného plnenia alebo kompletnú dodávku)
 • dodaciu adresu
 • spôsob odberu tovaru (vlastný alebo prostredníctvom zmluvného prepravcu)
 • jednoznačný a presný popis tovaru s kódmi podľa cenníka predávajúceho

 

2.2 Vznik zmluvy

 

Kúpna zmluva k dodaniu požadovaného tovaru vzniká okamihom potvrdenia

objednávky predávajúcim, a to prostredníctvom webového systému, príp.

tiež prostredníctvom elektronickej pošty. Na potvrdení je uvedená

referencia (číslo) objednávky v systéme predávajúceho a pre kontrolu

súpis objednaného tovaru s cenami.

 

2.3 Informácie o stave realizácie objednávky

 

2.3.1 Výzva k odberu


Výzvu k odberu tovaru zasiela predávajúci e-mailom kupujúcemu v prípade,

že objednaný tovar je pripravený k odberu a kupujúci požaduje osobný

odber a zároveň nemá u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po

splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a fakturácia

ďalšieho tovaru by presiahla stanovený kredit (viď bod 4.1). Táto výzva

môže byť kupujúcemu oznámená i telefonicky.

 

2.3.2 Automatická fakturácia

 

Pokiaľ kupujúci nemá u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po

splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a fakturácia

ďalšieho tovaru by presiahla stanovený kredit (viď bod 4.1) a má

dohodnutý spôsob prepravy tovaru z miesta plnenia prepravnou službou,

predávajúci automaticky faktúruje a odosiela pripravený tovar kupujúcemu

z miesta plnenia na dodaciu adresu uvedenú na objednávke.

 

2.3.3 Zadržanie tovaru predávajúcim

 

Pokiaľ má kupujúci u predávajúceho nevyrovnané finančné záväzky po

splatnosti a/alebo neuhradené faktúry v lehote splatnosti a fakturácia

ďalšieho tovaru by presiahla stanovený kredit (viď bod 4.1), potom je

predávajúci oprávnený pozastaviť ďalšie dodávky tovaru kupujúcemu až do

doby úplného vyrovnania záväzkov či odčerpania kreditu kupujúcim. O

pozastavení dodávok predávajúci informuje kupujúceho e-mailom alebo

telefonicky. Po dobu uplatnenia práva predávajúceho na pozastavenie

tovaru nie je predávajúci v sklze so splnením povinnosti na jeho

dodanie.

 

2.4. Faktúra - náležitosti

 

Faktúra – daňový doklad vystavený predávajúcim obsahuje nasledujúce náležitosti:

 • dátum vystavenia
 • dátum splatnosti
 • číslo objednávky kupujúceho
 • obchodné meno kupujúceho, IČO, IČ DPH
 • sídlo/miesto podnikania kupujúceho
 • popis tovaru a jeho množstvo
 • jednotkovú kúpnu cenu jednotlivých komodít, kód DPH, cenu za všetky kusy
 • celkovú kúpnu cenu tovaru bez i s DPH
 • sadzbu DPH 20% a jej vyjadrenie v eurách

 

Za deň uhradenia faktúry, tzn. deň splatnosti sa považuje deň pripísania

príslušnej čiastky v prospech účtu predávajúceho.

 

3. Odber tovaru

 

3.1 Osobný odber

 

Odber u predávajúceho je možný po osobnom dohovore s predávajúcim.

Kupujúci písomne potvrdí dodací /

záručný list potom, čo prevezme pripravený tovar. Pokiaľ kupujúci, ktorý

požadoval osobný odber, neodoberie pripravený tovar na základe výzvy k

odberu (bod 2.3.1) do 10 dní po odoslaní výzvy, je predávajúci oprávnený

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške zodpovedajúcej 20% kúpnej

ceny tovaru (bez DPH). V prípade oneskorenia kupujúceho s prevzatím

tovaru po dobu dlhšiu ako 15 dní od odoslania výzvy, je predávajúci

oprávnený od zmluvy odstúpiť. Ujednaním o zmluvnej pokute nie je

dotknuté právo predávajúceho požadovať náhradu škody vzniknutej v

dôsledku porušenia povinnosti kupujúceho na prevzatie tovaru, hlavne

úhradu nákladov spojených so skladovaním tovaru.

Všetky ceny sú vrátane 20% DPH.

 

3.2 Dovoz

 

Dovozom tovaru sa rozumie dodanie tovaru na miesto určené kupujúcim a to

kuriérom v cene 4 EURA s DPH , Slovenskou poštou(vyzdvihnutie na najbližšej pobočke pošty)1 Euro alebo prostredníctvom nášho rozvozu tovaru -platí len pre Bratislavu a Prešov pri odbere viac ako 2 kusov laserového toneru a minimálne dvoch kompletov atramentových tonerov

 

4. Finančné podmienky predávajúceho

 

4.1 Splatnosť faktúr

 

Kupujúcemu je stanovená i bežná splatnosť faktúr, spravidla v dĺžke 7

kalendárnych dní odo dňa vystavenia faktúry, pokiaľ zo zmluvy o

platobných podmienkach či z inej dohody či zmluvy nevyplýva odlišná

dĺžka splatnosti. V individuálnych prípadoch je možné splatnosť faktúr

po dohode s kupujúcim predĺžiť. Konečné rozhodnutie o predĺžení doby

splatnosti je v kompetencii predávajúceho a závisí predovšetkým na

platobnej morálke kupujúceho. Za predĺženie dĺžky splatnosti faktúry je

predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu poplatok (úrok). Na faktúry už

vystavené nie je možné požadovať predĺženie doby splatnosti. Kupujúci

nie je oprávnený zadržovať platby, ani ich časť z dôvodu akýchkoľvek

protipohľadávok voči predávajúcemu, vrátane nároku z vadného plnenia

(reklamácie).

 

4.2 Platobné podmienky

 

Pri platení tovaru kupujúcim prichádzajú do úvahy nasledujúce formy

platobných podmienok

 

4.2.1 Platba v hotovosti pri prevzatí tovaru

 

Táto platba môže byť realizovaná ako:

 

 • platba v hotovosti v pokladni predávajúceho pri prevzatí tovaru kupujúcim
 • platba na dobierku - prostredníctvom zmluvného dopravcu pri dodávke tovaru

 

4.2.2 Platba na základe zálohovej faktúry


Po prijatí objednávky kupujúceho (bod 2.1) je predávajúcim vystavená

zálohová faktúra a táto je zaslaná kupujúcemu. Až po pripísaní

príslušnej čiastky na účet predávajúceho alebo zložením faktúrovanej

čiastky v hotovosti v pokladni predávajúceho, je objednaný tovar

rezervovaný pre kupujúceho. Následne je tovar zaslaný zmluvným dopravcom

do miesta plnenia, resp. je kupujúcemu zaslaná výzva k odberu od

predávajúceho. Súčasťou dodávky tovaru je i faktúra – daňový doklad s

vyúčtovaním zaplatenej zálohy a výdajka.

 

Obchodná agenda - Doprava tovaru


Dodávku tovaru realizujeme štyroma spôsobmi, a to:

 

 • osobný odber tovaru na prevádzke predávajúceho (BA, PO)
 • kuriérskou službou DPD
 • Slovenskou poštou
 • rozvoz tovaru v Bratislave, Prešove a Senci.

 

Spôsob akým sa tovar dostane k Vám si zvolíte pri objednávaní. Tovar je

pri dodávke bezpečne zabalený. Predtým ako ho preberiete skontrolujte

fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. V prípade viditeľného

poškodenia , tovar nepreberte a ihneď nás kontaktujte. Akékoľvek

neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru bohužiaľ

nebudú akceptované.

Osobný odber tovaru na prevádzke predávajúceho

 

Tovar ktorý si u nás objednáte, a my sme Vám potvrdili jeho dostupnosť,

si môžte osobne prebrať v našej predajni na adrese :

HM PRINT , Škultétyho 1
831 04 Bratislava, v pracovných dňoch v čase od 9:30 do 17:30 hod.


Doprava tovaru kuriérskou službou DPD

 

Pokiaľ si ako spôsob dopravy tovaru zvolíte kuriérsku službu, tovar

spolu s dokladmi Vám privezie kuriér kuriérskej spoločnosti DPD na miesto

dodania, ktoré ste uviedli vo Vašej objednávke. V prípade, že Vás kuriér

nezastihne, bude Vás kontaktovať a dohodne sa s Vami na ďalšom možnom

termíne doručenia.

 

Dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty

 

Objednaný tovar Vám vieme doručiť aj prostredníctvom Slovenskej pošty. Buď na dobierku alebo za tovar zaplatíte prevodom na náš účet. Zákazník si prevezme tovar na najbližšej pobočke Slovenskej pošty. O uložení zásielky bude informovaný pracovníkom Slov. pošty.

 

Rozvoz tovaru v Bratislave a Prešove a blízkom okolí

 

Robíme rozvoz tovaru sami. Tovar Vám doručíme až ku dverám na Vami zadanú adresu doručenia. Rozvoz je úplne zdarma. Avšak platí pri odbere minimálne 2 kusov laserových tonerov, alebo 2 kompletov atramentových tonerov, v opačnom prípade si učtujeme 0,10 eur/km od miesta našej prevádzky až k vám./Neplatí pre okruh do 5 km/

 

 

Obchodná agenda - Platobné podmienky

 

Kupujúci je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar

v súlade so zmluvou.

 

Ak nie je dohodnuté inak, vzniká predávajúcemu právo faktúrovať kúpnu

cenu v deň, keď kupujúci tovar obdržal. Faktúra je splatná v lehote v

nej stanovenej, inak do 7 dní po obdržaní tovaru. Povinnosť zaplatiť

kúpnu cenu je splnená dňom pripísania celej čiastky predávajúcemu v jeho

banke. V prípade omeškania s platením kúpnej ceny má predávajúci právo

žiadať z nezaplatenej čiastky úroky z omeškania vo výške 0,5% za každý

deň omeškania, a to do dňa zaplatenia faktúry. Tým nie sú dotknuté

nároky predávajúceho na úhradu ďalšej škody vzniknutej nezaplatením

kúpnej ceny.

 

Ak bolo dohodnuté zabezpečenie záväzku pre zaplatenie kúpnej ceny, môže

predávajúci odoprieť dodanie tovaru do doby, kým bude zabezpečenie

patrične preukázané. V prípade zavedenia či zmeny dovoznej prirážky, cla

či iného tarifného opatrenia ovplyvňujúceho kalkuláciu ceny, bude kúpna

cena zvýšená v náväznosti na uskutočnené zmeny. To isté platí pre

prípadný rozdiel v hodnote tuzemskej a zahraničnej faktúry vzniknutý v

deň ich splatnosti z dôvodu zmeny devízového kurzu. Rozdiel vo výške

kúpnej ceny je kupujúci povinný uhradiť do 14 dní od uskutočneného

vyúčtovania.

 

Ceny sú nezáväzné a vychádzajú zo súčasných nákladových faktorov. Pokiaľ

došlo k zmene stavu cenových skupín, napr. zvýšením cien surovín,

energie alebo miezd, vyhradzuje si predávajúci právo upraviť kúpnu cenu

v náväznosti na tieto zmeny. Pokiaľ kupujúci do troch dní odo dňa

oznámenia zmeny kúpnej ceny nepodá predávajúcemu inú správu, platí, že

so zmenou kúpnej ceny súhlasí.

 

Pokiaľ nebol v jednotlivých prípadoch spôsob platenia dohodnutý inak,

platí pri úhrade do 10 dní 2% skonto, počítané z hodnoty tovaru, pokiaľ

v cenách predávajúceho nie sú uvedené iné programové platobné podmienky.

Dané skonto je poskytované len za podmienky, že kupujúci úplne splnil

všetky platobné záväzky z predchádzajúcich dodávok.

 

Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu nezávisle na prevzatí tovaru a

prípadnej reklamácii. Kompenzácie vzájomných nárokov zmluvných strán a

zadržovanie platby či tovaru z dôvodov akýchkoľvek nárokov kupujúceho sú

vylúčené.

 

Pokiaľ kupujúci od zmluvy odstúpi, má predávajúci právo vyúčtovať

kupujúcemu náklady, ktoré mu jeho odstúpením od zmluvy vznikli.

 

Reklamácie z dôvodu chybnej dodávky, nedodania tovaru, porušenia zmluvy

či iného právneho dôvodu budú vybavované len formou náhradnej dodávky

alebo dodatočnej opravy podľa voľby predávajúceho, a to za rovnakých

podmienok platných pre pôvodnú dodávku. Kupujúci môže na predávajúcom

uplatňovať náhradu vzniknutej škody do výšky kúpnej ceny reklamovaného

tovaru.

 

Obchodná agenda - Dodacie podmienky

 

Predávajúci zaručuje kupujúcemu:

 • dodanie správneho množstva a druhu objednaného tovaru, tak ako boli uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka
 • adekvátne zabalenie objednaného tovaru
 • odoslanie tovaru v rámci dohodnutej lehoty (obyčajne 1 až 2 dni; v prípade, že nemáme Vami objednaný tovar na sklade, lehotu dohodneme telefonicky alebo cez e-mail)
 • vystavenie a priloženie faktúry ako daňového dokladu
 • právo reklamácie vád tovaru podľa platnej legislatívy
 • doba a rozsah záruky k predávanému tovaru sa riadi podmienkami stanovenými výrobcom, resp. subjektom vykonávajúcim práva duševného vlastníctva k tovaru. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa na záruku tovaru v 36 mesačnej záručnej dobe v rozsahu podľa zákona
 • zabezpečenie riadneho a odborného vybavenia reklamácie prevažne v autorizovaných servisných strediskách výrobcov tovaru
 • právo na odstúpenie od zmluvy bez uvedenia dôvodu do siedmych pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru a taktiež právo na vrátenie zaplatenej ceny za vrátený tovar do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy

 

Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za:

 • neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku internetového spojenia, príp. iných technických problémov
 • oneskorenie dodávky objednaného tovaru zavinené poštou, resp. expresnou službou (na žiadosť zákazníka však vyvinieme všetko primerané úsilie pri reklamácii)
 • prípadné nedodanie časti zásielky, ku ktorému došlo vinou dodávateľa (výrobcu) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia príp. zrušenia distribučných práv, príp. iných nepredvídateľných prekážok

 

Obchodná agenda - Objednávky


Objednávať je možné OSOBNE – MAILOM – TELEFONICKY.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že je oboznámený s obchodnými

podmienkami i s reklamačným poriadkom predávajúceho.

Spracovaním objednávky sa rozumie, že predávajúci overí, či je tovar pre

kupujúceho dostupný a je ho možné bez problémov dodať.

V prípade akýchkoľvek problémov s vybavením objednávky bude kupujúci

kontaktovaný predávajúcim prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky

a bude oboznámený s možnosťami riešenia vzniknutej situácie. Všetky

objednávky sa vybavujú iba v pracovných dňoch.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

 

Predávajúci môže zrušiť objednávku v prípade, že výrobca prestal

objednaný tovar dodávať – kupujúci bude na to samozrejme upozornený a

bude mu vrátená plná výška uhradenej sumy za nevybavenú objednávku, a to

maximálne do 15. kalendárnych dní.

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho:


Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez akejkoľvek sankcie do toho

momentu, kedy mu ešte nebola odoslaná zálohová faktúra na zaplatenie od

predávajúceho. Od momentu, kedy mu bola zálohová faktúra už zaslaná, je

objednávka záväzná. V prípade jej stornovania, je kupujúci povinný

uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá vznikla týmto konaním. V prípade, že

je tovar pre zákazníka už skladom alebo je na ceste od dodávateľa, je

predávajúci oprávnený vystaviť kupujúcemu penalizačnú faktúru. V prípade

tovaru, ktorý je pre kupujúceho špeciálne objednaný u dodávateľa

predávajúceho, môže penalizačná faktúra dosiahnuť 100% z ceny

objednaného tovaru + náklady spojené so zrušením objednávky (napr.

doprava od dodávateľa...).

 

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa


 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením „*“ – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

 

Ochrana osobných údajov


 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky.
 5. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré ma spracované v bezpečnostnej smernici.
 6. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, telefonickým kontaktovaním alebo zasielaním adresnej pošty na kontaktnú adresu.
 7. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite blokujeme alebo likvidujeme. A z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na marketingové účely. 

 

Orgán dozoru :

http://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi